Om Grammatik

Om GRAMMATIKFORLØBET

GRAMMATIK er et kapitel fra 1. udgave af Krydsfelt grundbog, som er blevet omformet til et online-forløb. Det kan bruges som et selvstændigt undervisningsforløb eller til at hente viden i, når grammatiske aspekter indgår i andre sammenhænge.


Om GRAMMATIKVÆRKSTEDET

GRAMMATIKVÆRKSTEDET er et interaktivt supplement til forløbet GRAMMATIK. I forløbet introduceres begreber og principper for den elementære grammatiske analyse af dansk. GRAMMATIKVÆRKSTEDET er udarbejdet i tæt tilknytning hertil med det formål at give eleverne mulighed for grundigt at indøve og afprøve alle de præsenterede grammatiske elementer.

GRAMMATIKVÆRKSTEDET består af fire dele: TEORI, ØVELSER, TEST og TEKSTANALYSE.


I TEORI præsenteres eleven for de samme begreber, som introduceres i forløbet. I GRAMMATIKVÆRKSTEDET sker det med speak og illustrationer, dvs. en stemme forklarer afsnittets tema, mens eleven kan følge med og se eksempler. Det er tilrettelagt således, at eleven selv tænder og slukker for gennemgangen og på den måde styrer præsentationen i forhold til sit eget tempo og faglige niveau. Der er udarbejdet en teorigennemgang for hvert af forløbets afsnit: Ordklasser, morfemer, aktive og passive sætninger, sætningens bestanddele, hoved- og ledsætninger og ’bliv god til at sætte komma!’. 

Til hvert afsnit er tilknyttet en række ØVELSER, som lægger sig tæt op ad teorigennemgangen. Med øvelserne har eleven mulighed for at træne de præsenterede grammatiske begreber. Øvelserne er opbygget som multiple choice-spørgsmål med forskelligt tilrettelagt valgmuligheder, så eleven lærer at genkende og analysere de grammatiske elementer i forskellige sætningstyper og kontekster.

I delen med TEKSTANALYSE sættes grammatikken i en anden og mere virkelighedsnær kontekst. Her får eleverne mulighed for at træne den grammatiske analyse på tre forskellige tekstgenrer, uddrag af en novelle, en brugsanvisning og en reklame, med det formål at anskueliggøre genrernes virkemidler gennem deres forskellige grammatiske opbygninger. 

Formålet med GRAMMATIKVÆRKSTEDET er at tilbyde eleverne et sted, hvor de ud fra deres individuelle forudsætninger kan arbejde med den grundlæggende grammatiske analyse af dansk. Det præsenterede stof er ukompliceret, og eksempler og øvelser er simple. Alligevel vil et forløb med GRAMMATIKVÆRKSTEDET give eleven en basal grammatisk kunnen, som han eller hun kan bygge videre på i andre sammenhænge, for eksempel i forbindelse med Almen Sprogforståelse, hvor GRAMMATIKVÆRKSTEDET også er et velegnet instrument.

Med forløbet GRAMMATIK og GRAMMATIKVÆRKSTEDET tilstræbes det at opfylde læreplanens krav om, at eleven skal kunne beherske og anvende grammatikkens grundbegreber. Eleven lærer at analysere og beskrive dansk sprog, og gennem GRAMMATIKVÆRKSTEDETS øvelser styrkes desuden elevens evne til sprogiagttagelse og sproglig bevidsthed. Med øvelserne og tekstanalyserne tilstræbes det samtidig at gøre eleven bekendt med den grammatiske analyses muligheder samt værdien af at have et grammatisk analytisk beredskab.


Indgangssiden til GRAMMATIKVÆRKSTEDET

På den første side i GRAMMATIKVÆRKSTEDET kan eleven vælge at gå i gang med TEORI eller i venstremenuen klikke sig direkte ind på ØVELSER eller TEKSTANALYSE.

Hver del er organiseret i overensstemmelse med de syv afsnit, som også findes i forløbet GRAMMATIK: 

  • Ordklasser

  • Morfemer 

  • Aktive og passive sætninger 

  • Sætningens bestanddele

  • Hoved- og ledsætninger 

  • Bliv god til at sætte komma


Man kan i princippet klikke sig ind hvor som helst og gå i gang med det element, som man ønsker. Der er dog med siden en indbygget progression lodret, forstået på den måde, at det naturlige valg vil være at begynde med teorien for f.eks. ORDKLASSER, derefter gå til ØVELSER i ordklasser, benytte muligheden for at teste sin viden i test, og så til sidst træne de nye færdigheder ved at analysere ordklasser i TEKSTANALYSE. Det er naturligvis muligt at springe elementer over – hvis man ikke synes, man har behov for at få repeteret teorien fra grundbogen, kan man gå direkte til ØVELSER. Måske er arbejdet med grammatikken i selve forløbet tilstrækkelig, så man kan gå direkte til TEKSTANALYSE. 

I indgangssidens venstremenu kan eleven klikke på GRAMMALEX og VEJLEDNING. Under GRAMMALEX findes en simpel oversigt over de grammatiske grundbegreber med en kort forklaring. Minileksikonet er tilgængeligt på alle GRAMMATIKVÆRKSTEDETS sider, hvilket gør det enkelt for eleven at repetere betydningen af et begreb undervejs i arbejdet.


TEORI

Teorigennemgangens opbygning med speak og visuelle teksteksempler har til formål at lede eleven igennem teksten på en nem og pædagogisk måde. Den tilbyder et alternativ til grammatikforløbets tekst og kan bruges i stedet for forløbet eller som repetition. Opbygningen med speak og eksempler kan være en måde at fastholde elevens interesse på, ligesom metoden kan være en fordel for den læsesvage elev.


ØVELSER

Øvelserne varierer mellem forskellige typer, som hver gang forklares med en kort tekst. Øvelsestyperne går igen i testen, således at man i testen ikke skal lære en ny øvelsestype at kende. Eleven kan besvare øvelserne i sit helt eget tempo. Han eller hun kan prøve sig frem – svare forkert så mange gange det er nødvendigt – der er ingen, der ser det. Eleven har samtidig mulighed for at tjekke sine egne svar, idet der i slutningen af alle øvelsesafsnit vises en detaljeret oversigt over forkerte og rigtige svar.

Resultaterne af testen kan gemmes og sendes til læreren, der kan tjekke dem igennem.


TEKSTANALYSE

I TEKSTANALYSE-vinduet mødes eleven først af en tekst til venstre og et felt til højre, hvor eleven kan skrive sin egen analyse. Eleverne har mulighed for at skrive en analyse inden for hver af de tre tekstgenrer: brugsanvisning, reklame og novelletekst. Analysen kan gemmes på sitet, så der er mulighed for at vende tilbage til analysearbejdet. Der er også mulighed for at printe og/eller sende analysen som e-mail. 

I topmenuen kan eleven herefter gå videre og læse en eksemplarisk analyse af en anden tekst inden for samme genre. De eksemplariske analyser skal tjene som inspiration for eleven, når han eller hun selv skal udføre sin analyse. Ideen er, at eleven bliver klædt på til at kunne lave en fuld grammatisk analyse af en tekst.