Debatten


Her kan jeres klasse prøve kræfter med at debattere relevante problemstillinger i samfundet i dag. 

Det debatformat, der er valgt i DEBATTEN, er baseret på de faglige aspekter af argumentationsformer og retorik (jf. grundbogen). Formålet med DEBATTEN er, at I bliver fortrolige med argumenters simple bestanddele (påstand, belæg, hjemmel) og brugen af forskellige retoriske appelformer (etos, logos, patos). 

I DEBATLEX  kan I finde definitioner af disse begreber, som er gode at kende, når I skal starte DEBATTEN.

De to emner, der skal debatteres, er ytringsfrihed og Danmarkskanon. For at køre DEBATTEN skal eleverne føres deles ind i fire hold (A, B, C, D), der parvist repræsenterer modsatrettede standpunkter:

  • Hold A tager standpunktet: Ytringsfriheden er et ukrænkeligt princip

  • Hold B tager standpunktet: Ytringsfrihed kræver respekt og tolerance

  • Hold C er tilhænger af Danmarkskanonen

  • Hold D er modstander af Danmarkskanonen

Hvert hold skal forberede sig gennem brug af kilder, som kan findes i de enkelte gruppers faner under debatemnerne i menuen til venstre. Her kan de også skrive hovedargumenter ind i printbare skabeloner. Derudover skal hvert hold vælge en taler og en spørger

Selve debatten forløber gennem to faser: Først en præsentationsrunde og så en spørgerunde, hvor holdene parvist får mulighed for at præsentere og spørge til modstanderens synspunkter.


Præsentationsrunde

Hold A og B lægger ud og har hver især maksimalt fem minutter til at præsentere deres argumenter. Under fremlæggelsen fungerer hold C og D som jury og skal bedømme, hvilke af de to hold der laver den bedste præsentation i forhold til de retoriske appelformer og/eller argumentationsformen. Dernæst bytter holdene. Hold C og D fremlægger, og hold A og B fungerer som jury, der skal stemme om, hvem der klarede sig bedst ved at bruge stemmesedlen.


Spørgerunde

Derefter følger en spørgerunde, hvor hvert hold skal vælge en repræsentant, der kan besvare spørgsmål fra modstanderens hold. Spørgsmålene skal ikke være kendt på forhånd. Rækkefølgen er denne gang omvendt, så hold B begynder med at få stillet spørgsmål af hold A, og dernæst omvendt. 

Hvert hold må stille højst tre spørgsmål. De to juryhold får desuden mulighed for at stille et spørgsmål hver. Både spørgsmål og svar skal være relativt korte. Hvert hold får maksimalt 5 minutters spørgetid. Efter spørgerunden følger endnu en afstemningsrunde.


Afstemninger

Alle afstemninger er anonyme. De hold, der agerer som jury, må så vidt muligt ikke lade deres egne synspunkter farve deres stemmer. Det hold, som samlet set har fået flest stemmer i begge runder, har vundet DEBATTEN.